Tag Archives: Trở Nên Gương Tốt — I Tê-sa-lô-ni-ca 1:5-10

Trở Nên Gương Tốt — I Tê-sa-lô-ni-ca 1:5-10

Ngày 30 Trở Nên Gương Tốt I Tê-sa-lô-ni-ca 1:5-10 1:5 Vả, đạo Tin Lành chúng tôi đã rao truyền cho anh em, không những bằng lời nói thôi, lại cũng bằng quyền phép, Đức Thánh Linh và sức mạnh của sự tin quyết nữa. Vì anh em biết rõ cách …

Read More »