Tag Archives: Tự Xét Lòng Mình — Châm-ngôn 20:8-9

Tự Xét Lòng Mình — Châm-ngôn 20:8-9

Ngày 25 Tự Xét Lòng Mình Châm-ngôn 20:8-9 20:8 Vua ngồi trên ngôi xét đoán, Lấy mặt mình đánh tan các điều ác. 20:9 Ai có thể nói: Ta đã luyện sạch lòng mình, Ta đã trong sạch tội ta rồi? Châm-ngôn 20:8-9       “Ai có thể nói: Ta …

Read More »