Tag Archives: Ứng Nghiệm Lời Kinh Thánh — Giăng 19:23-24

Ứng Nghiệm Lời Kinh Thánh — Giăng 19:23-24

Ứng Nghiệm Lời Kinh Thánh Giăng 19:23-24 19:23 Quân lính đã đóng đinh Đức Chúa Jêsus trên thập tự giá rồi, bèn lấy áo xống của Ngài chia làm bốn phần, mỗi tên lính chiếm một phần. Họ cũng lấy áo dài của Ngài, nhưng áo dài đó không có …

Read More »