Tag Archives: Ứng Nghiệm Lời Tiên Tri–Ma-thi-ơ 2:13-23

Ứng Nghiệm Lời Tiên Tri–Ma-thi-ơ 2:13-23

Ứng Nghiệm Lời Tiên Tri Ma-thi-ơ 2:13-23 2:13 Sau khi mấy thầy đó đi rồi, có một thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Giô-sép trong chiêm bao, mà truyền rằng: Hãy chờ dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài trốn qua nước Ê-díp-tô, rồi cứ ở đó cho tới …

Read More »