Tại sao con người ngồi trên ngai của Đức Chúa Trời?

Tại sao con người ngồi trên ngai của Đức Chúa Trời?

 

I Sử Ký 29:23:

“Bấy giờ, Sa-lô-môn ngồi lên trên ngôi của Đức Giê-hô-va, làm vua thế cho Đa-vít, cha người, và người được hưng thạnh; cả Y-sơ-ra-ên đều vâng theo lệnh người.”

Câu hỏi:

Tại sao vua Sa-lô-môn ngồi trên Ngai của Đức Giê-hô-va?

Giải đáp:

Câu hỏi trên cần được chuyển thành một câu hỏi khác như sau: “Tại sao ngôi mà Sa-lô-môn lên ngồi gọi là “ngôi của Đức Giê-hô-va?”

Trước hết, chúng ta cần hiểu ý nghĩa của “ngôi” (throne):

Theo nghĩa văn tự, “ngôi” chỉ về cái ngai (cái nghế, chổ ngồi) để vua của một nước ngồi trong khi thi hành bổn phận của một vị vua.

Theo nghĩa hàm ngụ, là ý nghĩa quan trọng hơn hết, “ngôi” chỉ về quyền cai trị.

Từ ngữ “ngôi” (throne) dùng trong Kinh Thánh Cựu Ước hàm chứa ý nghĩa rất đặc biệt: Bắt nguồn từ giao ước của Đức Chúa Trời cho Đa-vít:

    Ta đã lập giao ước cùng kẻ được chọn của ta. Ta đã thề cùng Đa-vít, kẻ tôi tớ ta, mà rằng: Ta sẽ lập dòng
dõi ngươi đến mãi mãi. Và dựng ngôi (throne) ngươi bền vững cho đến đời đời.”
 (Thi Thiên 89:3,4)

    Ngôi (throne) ngươi (Đa-vít) sẽ được vững lập đến mãi mãi (II Sa-mu-ên 7:16)

Người được Đức Chúa Trời chọn lựa để lập giao ước là vua Đa-vít. Giao Ước mà Chúa lập với Đa-vít có liên quan đến Ngôi, tức là quyền cai trị. Chúa hứa với vua Đa-vít là ngôi của ông sẽ vững bền đến mãi mãi. Chúng ta thấy rõ, “ngôi của Đa-vít” không phải do con người tự chọn theo ý muốn của mình, nhưng do Đức Chúa Trời thiết lập theo chương trình của Ngài, do đó, ngôi nước ấy sẽ bền vững đời đời. Giao ước Chúa lập với Đa-vít là một lời tiên tri và sẽ ứng nghiệm hoàn toàn trong thời kỳ sau cùng của thế giới, lúc Đức Chúa Trời thàng lập Vương Quốc Ngàn Năm và chính Chúa Jesus Christ sẽ làm vua và Ngài sẽ ngự trên Ngôi Đa-vít mà trị vì. Chúng ta biết Chúa Jesus được người ta gọi là “con vua Đa-vít” (Ma-thi-ơ 21:9; Mác 10:47). Chúa Jesus ra đời từ dòng dõi của vua Đa-vít (xin xem gia phổ của Chúa Jesus trong Ma-thi-ơ 1:1-17)

Sau đây là các lời tiên tri cho thấy Chúa Jesus sẽ ngồi trên ngôi Đa-vít mà cai trị thế giới trong thời kỳ sau cùng:

“Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta (Chúa Jesus), tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ lùng, là Đấng Mưu luận, là Đức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Đời đời, là Chúa Bình an. Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi, ở trên ngôi Đa-vít và trên nước Ngài, đặng làm cho nước bền vững, và lập lên trong sự chánh trực công bình, từ nay cho đến đời đời.” (Ê-sai 9:5,6)

“Ấy vậy, ngôi sẽ bởi sự nhân từ mà bền lập; và trong trại Đa-vít sẽ có một Đấng lấy lẽ thật ngồi lên, sẽ đoán xét, sẽ tìm sự ngay thẳng, và vội vàng làm sự công bình.” (Ê-sai 16:5)

Trở lại với nước Y-sơ-ra-ên trong thời kỳ quân chủ, khi vua Đa-vít về già, ông lập Sa-lô-môn làm vua thế cho mình, Kinh Thánh ghi lại như sau: “Đoạn, Sa-lô-môn ngồi trên ngôi Đa-vít, cha mình, và nước người được lập rất vững bền.” (I Các Vua 2:12)

Như đã trình bày ở trên, ngôi của Đa-vít do Đức Chúa Trời thiết lập và mang ý nghĩa tiên tri đặc biệt, do đó, khi Sa-lô-môn lên làm vua, ngồi trên ngôi Đa-vít, cũng có nghĩa là sa-lô-môn ngồi trên ngôi của Đức Giê-hô-va“Bấy giờ, Sa-lô-môn ngồi lên trên ngôi của Đức Giê-hô-va, làm vua thế cho Đa-vít, cha người, và người được hưng thạnh; cả Y-sơ-ra-ên đều vâng theo lệnh người.”

Ngoài ra, trong Khải Huyền 3:21, có nói đến “ngôi của Chúa Jesus”:

“Kẻ nào thắng, ta sẽ cho ngồi với ta trên ngôi của ta, như chính ta đã thắng và ngồi với Cha ta trên ngôi Ngài.”

“Ngôi của Chúa Jesus” trong Khải Huyền 3:21 có ý nghĩa khác với “Ngôi của Đức-Giê-hô-va” mà Sa-lô-môn ngồi.

Trên đây là lời hứa của Chúa Jesus cho Hội Thánh Lao-đi-xê, cũng như cho tất cả  những người trung tín với Chúa cho đến cuối cùng: Người nào thắng, sẽ được ngồi trên ngôi của Chúa Jesus, hàm ý trong ngày sau rốt, khi Chúa thiết lập Vương Quốc của Ngài, Chúa sẽ cho những người đắc thắng sẽ cùng cai trị với Chúa trong Vương Quốc của Ngài.

Khải Huyền 20:4,6 là phần Kinh Thánh mô tả về Vương Quốc Ngàn Năm: “Tôi lại thấy những ngôi, và những người ngồi trên ngôi được quyền xét đoán … Phước thay và thánh thay những người được phần về sự sống lại thứ nhất! Sự chết thứ nhì không có quyền gì trên những người ấy; song những người ấy sẽ làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ, cùng sẽ trị vì với Ngài trong một ngàn năm.”

Phao-lô có nói tín đồ của Chúa Jesus sẽ được cùng trị vì với Ngài: “lại nếu chúng ta chịu thử thách nổi, thì sẽ cùng Ngài đồng trị.” (II Ti-mô-thê 2:12)

Như vậy, “Ngôi của Chúa Jesus” chỉ về quyền cai trị của Chúa Jesus. Những ai được Chúa cho ngồi trên ngôi của Ngài ngụ ý được Chúa ban cho quyền cùng trị vì với Ngài.

 

Trần Đình Tâm

Tháng 10, 2016

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *