Tại sao việc trở thành một thuộc viên trong hội thánh lại quan trọng?

CÂU HỎI

Tại sao việc trở thành một thuộc viên trong hội thánh lại quan trọng?

TRẢ LỜI

Hội thánh phổ thông – là thân thể của Đấng Christ (Rô-ma 12:5) – được tạo nên bởi tất cả những người thực sự tin nhận Chúa Giê-xu, và những hội thánh địa phương là mô hình thu nhỏ (thế giới vi mô) của hội thánh phổ thông. Là những người tin Chúa, chúng ta được ghi tên vào sách sự sống của Chiên Con (Khải Huyền 20:12), và đó là điều quan trọng nhất. Tuy nhiên, cũng quan trọng không kém trong việc cam kết với một hội thánh địa phương để ban cho những gì mình có, phục vụ người khác và có trách nhiệm.

Kinh thánh không nêu rõ khái niệm về thành viên chính thức của một hội thánh, nhưng có nhiều phân đoạn Kinh thánh có ngụ ý về điều này trong hội thánh đầu tiên. “Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào Hội thánh” (Công vụ 2:47). Câu kinh thánh này cho ta thấy sự cứu rỗi đã là điều kiện tiên quyết để “được thêm” vào hội thánh. Trong Công Vụ 2:41, dường như có ai đó đang giữ số liệu của những người đã được cứu và do đó tham gia vào hội thánh. Hội thánh ngày nay yêu cầu sự cứu rỗi trước khi trở thành thuộc viên chỉ đơn giản là làm theo mô hình trong Kinh thánh. Xem thêm 2 Cô-rinh-tô 6:14-18.

Có nhiều chỗ khác trong phần Tân Ước chỉ ra rằng hội thánh địa phương là một nhóm người được xác định rõ: trong Công vụ 6:3, hội thánh ở thành Giê-ru-sa-lem được yêu cầu tổ chức một số cuộc bầu cử: “chọn ra bảy người trong anh em”. Cụm từ trong anh em ý chỉ một nhóm người khác biệt với những người không phải là người “trong số” họ. Nói một cách đơn giản, các chấp sự là thuộc viên của hội thánh.

Trở thành thuộc viên của hội thánh là vô cùng quan trọng bởi vì nó giúp định rõ trách nhiệm của mục sư. Hê-bơ-rơ 13:17 chép “Hãy vâng lời kẻ dắt dẫn anh em và chịu phục các người ấy, bởi các người ấy tỉnh thức về linh hồn anh em, dường như phải khai trình, hầu cho các người ấy lấy lòng vui mừng mà làm xong chức vụ mình, không phàn nàn chi, vì ấy chẳng ích lợi gì cho anh em”. Những người mà một mục sư hướng dẫn là ai, trừ khi là thuộc viên của hội thánh mà ông ấy đang quản nhiệm? Ông ấy không phải chịu trách nhiệm về tất cả các tín hữu trên thế giới, nhưng chỉ chịu về những người mà ông ấy đang chăm sóc. Cũng vậy, mục sư sẽ không phải chịu trách nhiệm cho tất cả mọi người trong cộng đồng của ông ấy, chỉ cho những tín đồ ở dưới sự hướng dẫn của ông – những thuộc viên của hội thánh ông. Trở thành thuộc viên của một hội thánh địa phương là một cách tự nguyện đặt mình dưới sự lãnh đạo thuộc linh của mục sư.

Trở thành thuộc viên của hội thánh quan trọng bởi vì, không có nó, sẽ không có trách nhiệm nào, không có kỷ luật nào trong hội thánh. 1 Cô-rinh –tô 5:1-13 dạy một hội thánh cách để giải quyết với tội lỗi trắng trợn, không ăn năn giữa họ. Trong câu 12-13, các từ bên trong và bên ngoài được sử dụng để nhắc đến thân thể của hội thánh. Chúng ta chỉ biết được những người “ở trong” hội thánh –chi thể của hội thánh. Vậy làm sao để biết ai là người “ở trong” hay “bên ngoài” hội thánh khi không có danh sách những tín hữu chính thức? Xem thêm Ma-thi-ơ 18:17.

Mặc dù không có nhiệm vụ nào trong kinh thánh để trở nên thành viên chính thức của hội thánh, nhưng chắc chắn không có gì ngăn cản được, và dường như hội thánh thời kỳ đầu được thiết lập như cách mà mọi người biết rõ rằng ai đó hoặc là “trong” hay “ngoài” hội thánh. Trở thành thuộc viên của hội thánh là cách chúng ta xem mình là một phần với hội thánh địa phương và khiến bản thân trở nên có trách nhiệm với sự lãnh đạo thuộc linh đúng đắn. Tư cách thành viên của hội thánh là lời tuyên bố về sự hiệp một và cùng chung chí hướng với hội thánh (xem trong Phi líp 2:2). Thuộc viên của Hội thánh cũng có giá trị cho mục đích tổ chức. Đó là một cách tốt để xác định ai là người được phép bỏ phiếu trong những quyết định quan trọng của hội thánh và ai là người có đủ điều kiện cho các vị trí chính thức của hội thánh. Tư cách thuộc viên của hội thánh là không bắt buộc đối với các cơ đốc nhân. Đó chỉ là cách đơn giản để nói rằng: “Tôi là một Cơ đốc nhân, và tôi tin hội thánh này là hội thánh tốt lành!”

English

QUESTION

Why is church membership important?

videochurch membershipaudio
ANSWER

The universal Church—the Body of Christ (Romans 12:5)—is composed of all true believers in Christ, and local churches are to be microcosm of the universal Church. As believers, we have our names written in the Lamb’s book of life (Revelation 20:12), and that is what is most important. However, it is also important to commit to a local church where we can give of our resources, serve others, and be accountable.

The Bible does not directly address the concept of formal church membership, but there are several passages that strongly imply its existence in the early church. “And the Lord added to them day by day those that were being saved” (Acts 2:47). This verse indicates that salvation was a prerequisite for being “added” to the church. In Acts 2:41, it seems that someone was keeping a numerical record of those who were saved and thus joining the church. Churches today that require salvation before membership are simply following the biblical model. See also 2 Corinthians 6:14–18.

There are other places in the New Testament that show the local church as a well-defined group: in Acts 6:3, the church in Jerusalem is told to hold elections of some kind: “Choose seven men from among you.” The phrase among you suggests a group of people distinct from others who were not “among” them. Simply put, the deacons were to be church members.

Church membership is important because it helps define the pastor’s responsibility. Hebrews 13:17 instructs, “Have confidence in your leaders and submit to their authority, because they keep watch over you as those who must give an account.” Whom will a pastor give an account for, except the members of his own church? He is not responsible for all the Christians in the world, only for those under his care. Likewise, he is not responsible for all the people in his community, only for believers under his leadership—his church members. Membership in a local church is a way of voluntarily placing oneself under the spiritual authority of a pastor.

Church membership is also important because, without it, there can be no accountability or church disciplineFirst Corinthians 5:1–13 teaches a church how to deal with blatant, unrepentant sin in its midst. In verses 12–13, the words inside and outside are used in reference to the church body. We only judge those who are “inside” the church—church members. How can we know who is “inside” or “outside” the church without an official membership roll? See also Matthew 18:17.

Although there is no scriptural mandate for official church membership, there is certainly nothing to prohibit it, and it seems the early church was structured in such a way that people clearly knew if someone was “in” or “out” of the church. Church membership is a way of identifying oneself with a local body of believers and of making oneself accountable to proper spiritual leadership. Church membership is a statement of solidarity and like-mindedness (see Philippians 2:2). Church membership is also valuable for organizational purposes. It’s a good way of determining who is allowed to vote on important church decisions and who is eligible for official church positions. Church membership is not required of Christians. It is simply a way of saying, “I am a Christian, and I believe this church is a good church.”

NGUỒN www.GotQuestions.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *