Tăng trưởng thuộc linh là gì?

CÂU HỎI

Tăng trưởng thuộc linh là gì?

TRẢ LỜI

Tăng trưởng thuộc linh là tiến trình ngày càng giống Chúa cứu thế Giê-xu. Khi chúng ta đặt niềm tin vào Chúa Giê-xu, Chúa Thánh Linh bắt đầu tiến trình làm cho chúng ta giống Ngài nhiều hơn, làm chúng ta biến đổi theo hình ảnh của Ngài. Tăng trưởng thuộc linh có lẽ được mô tả rõ nhất trong II Phi-e-rơ 1:3-8, nói cho chúng ta biết rằng bởi quyền năng của Đức Chúa Trời chúng ta có mọi điều chúng ta cần để sống cuộc sống tin kính, điều này là mục tiêu của sự tăng trưởng thuộc linh. Chú ý rằng những gì chúng ta cần đến từ “sự nhận biết của chúng ta về Ngài”, điều này là chìa khóa để nhận lấy mọi thứ chúng ta cần. Kiến thức của chúng ta về Ngài đến từ lời Kinh Thánh được ban cho chúng ta để gây dựng và tăng trưởng chúng ta.

Có hai danh sách trong Ga-la-ti 5:19-23. Câu 19-21 danh sách “Những hành động của xác thịt.” Đây là những điều định hình cuộc sống của chúng ta trước khi chúng ta đến với Chúa cứu thế nhận ơn cứu rỗi. Những hành động của xác thịt là những hoạt động chúng ta phải xưng ra, ăn năn, và nhờ Chúa giúp đỡ vượt qua. Khi chúng ta kinh nghiệm tăng trưởng thuộc linh, bản chất xác thịt sẽ ít hơn, làm bằng chứng hiển nhiên trong đời sống của chúng ta. Danh sách thứ hai là trái của Thánh Linh (câu 22-23). Đây là những gì đặc trưng cho cuộc sống của chúng ta hiện tại khi chúng ta đã được kinh nghiệm sự cứu rỗi trong Chúa cứu thế Giê-xu. Tăng trưởng thuộc linh được xác định bởi những bông trái của Thánh Linh, trở nên hiển nhiên trong cuộc sống của một tín hữu.

Khi ơn cứu rỗi biến đổi diễn ra, sự tăng trưởng thuộc linh bắt đầu. Đức Thánh Linh ngự vào trong chúng ta (Giăng 14:16-17). Chúng ta là tạo vật mới trong Chúa cứu thế (II Cô-rinh-tô 5:17). Bản chất cũ tội lỗi được thay thế bằng một đời sống mới, giống Đấng Christ (Rô ma 6-7). Tăng trưởng thuộc linh là một quá trình dài của đời sống dựa vào sự học hỏi và ứng dụng lời Chúa (II Ti-mô-thê 3:16-17) và đồng đi trong Thánh Linh của chúng ta (Ga-la-ti 5:16-26). Khi chúng ta tìm kiếm sự tăng trưởng thuộc linh, chúng ta nên cầu nguyện với Đức Chúa Trời và cầu xin sự khôn ngoan liên quan đến các lĩnh vực Ngài muốn chúng ta trưởng thành. Chúng ta có thể xin Chúa gia tăng đức tin của chúng ta và sự nhận biết Ngài. Đức Chúa Trời ao ước cho chúng ta được tăng trưởng thuộc linh, và Ngài đã cho chúng ta tất cả sự cần thiết để kinh nghiệm tăng trưởng thuộc linh. Với sự giúp đỡ của Chúa Thánh Linh, chúng ta có thể vượt qua tội lỗi và dần trở nên giống như Cứu Chúa của chúng ta là Chúa cứu thế Giê-xu.

English

QUESTION

What is spiritual growth?

spiritual growthaudio
ANSWER

Spiritual growth is the process of becoming more and more like Jesus Christ. When we place our faith in Jesus, the Holy Spirit begins the process of making us more like Him, conforming us to His image. Spiritual growth is perhaps best described in 2 Peter 1:3-8, which tells us that by God’s power we have “everything we need” to live lives of godliness, which is the goal of spiritual growth. Notice that what we need comes “through our knowledge of Him,” which is the key to obtaining everything we need. Our knowledge of Him comes from the Word, given to us for our edification and growth.

There are two lists in Galatians 5:19-23. Verses 19-21 list the “acts of the flesh.” These are the things that identified our lives before we came to Christ for salvation. The acts of the flesh are the activities we are to confess, repent of, and, with God’s help, overcome. As we experience spiritual growth, fewer and fewer of the “acts of the flesh” will be evident in our lives. The second list is the “fruit of the Spirit” (verses 22-23). These are what should characterize our lives now that we have experienced salvation in Jesus Christ. Spiritual growth is identified by the fruit of the Spirit becoming increasingly evident in a believer’s life.

When the transformation of salvation takes place, spiritual growth begins. The Holy Spirit indwells us (John 14:16-17). We are new creatures in Christ (2 Corinthians 5:17). The old, sinful nature begins to give way to the new, Christlike nature (Romans 6-7). Spiritual growth is a lifelong process that depends on our study and application of God’s Word (2 Timothy 3:16-17) and our walk in the Spirit (Galatians 5:16-26). As we seek spiritual growth, we should pray to God and ask for wisdom concerning the areas He desires us to grow in. We can ask God to increase our faith and knowledge of Him. God desires for us to grow spiritually, and He has given us all we need to experience spiritual growth. With the Holy Spirit’s help, we can overcome sin and steadily become more like our Savior, the Lord Jesus Christ.

NGUỒN www.GotQuestions.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *