Tổng quan Kinh thánh

Tổng quan Kinh thánh

Thật khó để hoàn thành một bản tóm tắt hay tổng quan đầy đủ về Kinh thánh. Kinh thánh bao gồm hai giao ước, 66 sách khác nhau, 1189 chương, 31173 câu, và 773692 từ. Những quyển sách khác nhau của Kinh thánh gồm nhiều chủ đề khác nhau và tập trung vào những thính giả khác nhau. Những quyển sách trong Kinh thánh được viết bởi xấp xỉ khoảng 40 người khác nhau trong thời gian xấp xỉ khoảng 1500 năm. Vì vậy, để tóm tắt hay tổng quan toàn bộ Kinh thánh là một nhiệm vụ to lớn.

Trong cùng một khoảng thời gian, Đức Thánh Linh là tác giả “thần cảm” của Kinh thánh. Đức Chúa Trời “hà hơi” Lời Ngài và sử dụng những tiên tri cùng các sứ đồ để viết ra Lời Ngài (2 Ti-mô-thê 3:16-17; 2 Phi-e-rơ 1:21). Hơn nữa, tất cả những người này đều đặt niềm tin nơi Chúa Giê-xu Christ, có Đức Thánh Linh ngự trị trong lòng họ (Rô-ma 8:9; I Cô-rinh-tô 12:13). Đức Thánh Linh mong muốn giúp đỡ chúng ta hiểu Kinh thánh (I Cô-rinh-tô 2:10-16).

Mục đích của phần tổng quan hay tóm tắt Kinh thánh là để đưa ra một nền tảng cơ bản về từng sách trong Kinh thánh. Vì mỗi sách trong Kinh thánh sẽ nêu ra trước giả, ngày viết, mục đích viết, những câu then chốt, và một tóm tắt ngắn gọn. Chúng tôi thành thật hy vọng rằng phần tóm tắt hay tổng quan Kinh thánh sẽ giúp bạn hiểu Kinh thánh hơn và sẽ khích lệ bạn học Kinh thánh một cách sâu hơn.

Khảo sát Cựu Ước

Khảo sát Tân Ước?

Bible Summary / Survey

audio
A good summary / survey of the Bible is difficult to achieve. The Bible is comprised of 2 testaments, 66 different books, 1,189 chapters, 31,173 verses, and 773,692 words. The different books of the Bible cover different topics and were addressed to different audiences. The books of the Bible were written by approximately 40 different men over a period of approximately 1,500 years. A summary / survey of the entire Bible is therefore a major undertaking.

At the same time, the Holy Spirit was the “inspiring” author of the Bible. God “breathed out” His Word and used the prophets and apostles to write His Word down (2 Timothy 3:16-172 Peter 1:21). Further, all those who have placed their faith in Jesus Christ have the Holy Spirit indwelling them (Romans 8:91 Corinthians 12:13). The Holy Spirit desires to help us to understand the Bible (1 Corinthians 2:10-16).

The purpose of our Bible summary / survey section is to give a basic background of each book of the Bible. For each book of the Bible, the author, date of writing, purpose of writing, key verses, and a brief summary will be given. We sincerely hope that our Bible summary / survey section will help you to understand the Bible better, and will encourage you to study the Bible in a more in-depth manner.

Old Testament Survey

New Testament Survey

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *