Ý nghĩa của tiệc cưới và cái áo lễ trong ẩn dụ về tiệc cưới

 Ý nghĩa của tiệc cưới và cái áo lễ trong ẩn dụ về tiệc cưới

Ma-thi-ơ 22:11-13:

“Vua vào xem khách dự tiệc, chợt thấy một người không mặc áo lễ, thì phán cùng người rằng: Hỡi bạn, sao ngươi vào đây mà không mặc áo lễ? Người đó làm thinh. Vua bèn truyền cho đầy tớ rằng: Hãy trói tay chân nó lại, và quăng ra ngoài nơi tối tăm, là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng.”

Câu hỏi:

Tại sao người khách được mời dự tiệc cưới bị đuổi khỏi phòng tiệc vì không mặc áo lễ? Áo lễ có ý nghĩa gì?

Giải đáp:

Để hiểu được ý nghĩa của áo lễ, chúng ta cần hiểu ý nghĩa của toàn thể ấn dụ về tiệc cưới mà Chúa Jesus kể trong Ma-thi-ơ 22:1-14.

Ma-thi-ơ 22:1-14 là một ẩn dụ về tiệc cưới (wedding banquet). Đây là một trong 3 ẩn dụ liên tiếp được Chúa Jesus dạy từ Ma-thi-ơ 21:28 đến 22:14 liên quan đến nước thiên đàng (kingdom of heaven)hay nước Đức Chúa Trời (kingdom of God).

Tìm hiểu bối cảnh lúc Chúa Jesus nêu các ẩn dụ sẽ giúp hiểu ý nghĩa của các ẩn dụ. Chúng ta biết rõ nước thiên đàng trước hết được ưu tiên dành cho người Do Thái. Sau khi Chúa chọn 12 sứ đồ, Chúa truyền dạy họ: “Đừng đi đến dân ngoại, cũng đừng vào một thành nào của dân Sa-ma-ri cả; song thà đi đến cùng những con chiên lạc mất của nhà Y-sơ-ra-ên.” (Ma-thi-ơ 10:5,6). Tuy nhiên, giới lãnh đạo Do Thái (bao gồm các thầy tế lễ, các thầy thông giáo, các trưởng lão, những người Pha-ri-si) đã khước từ sự giảng dạy của Chúa Jesus, họ âm mưu tìm mọi cách để giết Chúa Jesus. Dân Do Thái được Chúa kể là không xứng đáng nhận nước thiên đàng, nên nước thiên đàng được ban cho người ngoại bang. Qua các ẩn dụ, Chúa Jesus tuyên bố dân ngoại bang sẽ được ban cho nước thiên đàng trước dân Do Thái vì họ nghe và tin nhận Chúa Jesus và lời giảng dạy của Ngài. Chúng ta thấy rõ điều đó trong cả 3 ẩn dụ:

Ẩn dụ về hai người con trai (Ma-thi-ơ 21:28-32), người con thứ nhất chỉ về sân Do Thái, người con thứ hai chỉ về dân ngoại. “Trong hai con trai đó, đứa nào làm theo ý muốn của cha? Họ đáp rằng: Đứa thứ hai. Đức Chúa Jêsus phán cùng họ rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, những kẻ thâu thuế và phường đĩ điếm sẽ được vào nước Đức Chúa Trời trước các ngươi.” (Ma-thi-ơ 21:31)

Ẩn dụ về những người làm công trong vườn nho (Ma-thi-ơ 21:33-45): Những người làm công chỉ về dân Do Thái. “Bởi vậy, ta phán cùng các ngươi, nước Đức Chúa Trời sẽ cất khỏi các ngươi, và cho một dân khác là dân sẽ có kết quả của nước đó.” (Ma-thi-ơ 21:43)

Ẩn dụ về tiệc cưới, những người khách được mời đầu tiên (câu 3,4) chỉ về dân Do Thái, nhưng họ đã khước từ lời mời và không đến dự tiệc. Câu 8 chép: “Đoạn, vua phán cùng đầy tớ mình rằng: Tiệc cưới đã dọn xong rồi; song những người được mời không xứng đáng dự tiệc đó.” Do đó, vua ra lệnh mời tất cả mọi người ở phắp nơi đến dự tiệc, những khách thập phương chỉ về dân ngoại bang. Lúc nầy, câu 10 cho biết trong phòng tiệc đầy những vị khách được mời.

Sau cùng, vua vào xem phòng tiệc và thấy có một người không mặc áo lễ. Vua đuổi người nầy ra khỏi phòng tiệc.

Dù câu chuyện ẩn dụ không nói gì đến việc nhà vua yêu cầu khách mời phải mặc áo lễ, nhưng chúng ta có thể thấy rõ mặc áo lễ là một nghi thức mà nhà vua bắt buộc khách mời phải mặc khi vào dự tiệc. Vì là một tiệc cưới trọng thể do vua tổ chức cho nên không phải ai muốn mặc gì tùy ý, nhưng phải mặc trang phục theo quy định của vua, chắc hẳn áo lễ được vua cung cấp và phân phát cho khách mời.

Như vậy, chúng ta có thể thấy áo lễ, hay trang phục dự tiệc cưới (wedding garment) như là một điều kiện để được vua chấp nhận vào dự tiệcNgười mặc áo lễ làm hình bóng cho bất cứ ai tin nhận Chúa Jesus. Bởi đức tin đến sự chuộc tội của Chúa Jesus cho mình, người đó được Chúa tha tội và được Chúa khoác lên một áo công bình, hay còn gọi là áo cứu rỗi, như Ê-sai 61:10 cho biết: Ta sẽ rất vui vẻ trong Đức Giê-hô-va, linh hồn ta mừng rỡ trong Đức Chúa Trời ta; vì Ngài đã mặc áo cứu rỗi cho ta; khoác áo choàng công bình cho ta …” (Ê-sai 61:10)

Ẩn dụ về Tiệc Cưới trong Ma-thi-ơ 11:1-14 làm hình bóng về Tiệc Cưới của Chiên Con sẽ diễn ra sau khi Chúa Jesus đến tiếp rước Hội Thánh lên trời. Tiệc Cưới Chiên Con đã được Giăng mô tả trong sách Khải Huyền chương 19. Trong Tiệc Cưới Chiên Con, chúng ta thấy rõ những vị khách tham dự là những người tin nhận Chúa Jesus:

“Chúng ta hãy hớn hở vui mừng, tôn vinh Ngài; vì lễ cưới Chiên Con đã tới, và vợ Ngài (chỉ về Hội Thánh) đã sửa soạn, đã cho người được mặc áo sáng láng tinh sạch bằng vải gai mịn (vải gai mịn tức là công việc công bình của các thánh đồ). Thiên sứ phán cùng tôi rằng: Hãy chép: Phước thay cho những kẻ được mời đến dự tiệc cưới Chiên Con! Người lại tiếp rằng: Đó là những lời chân thật của Đức Chúa Trời. Họ được mặc áo sáng láng tinh sạch.” (Khải Huyền 19:7-9)

Những khách được phép dự Tiệc Cưới Chiên Con vì đều được mặc áo sáng láng (white) và tinh sạch (clean), áo sáng láng và tinh sạch làm hình bóng về áo dự tiệc đã được phiếu trắng bởi huyết của Chiên Con là Chúa Jesus.

Tại sao người khách nầy lại có mặt trong phòng tiệc?

Đơn giản là người nầy không tuân theo quy định của nhà vua trước khi vào phòng tiệc, người đó khước từ mặc áo lễ của vua trao. Người khách nầy có mặt trong phòng tiệc cho thấy trong Hội Thánh ngày nay, có những người mang danh “tín đồ” của Chúa Jesus, họ có mặt trong tổ chức Hội Thánh, họ tham gia các sinh hoạt trong Hội Thánh, nhưng những người nầy chưa bao giờ tiếp nhận Chúa Jesus, họ thật sự chưa được cứu, chưa được tái sanh bởi Đức Thánh Linh, những người đó không có áo lễ.

Tại sao chỉ có một người?

Trong ẩn dụ tiệc cưới, chúng ta thấy chỉ có một người không mặc áo lễ mà thôi. Chúng ta nên nhớ rằng đây là một ẩn dụ, do đó không có nghĩa là trong Tiệc Cưới Chiên Con sau nầy chỉ có một người sẽ bị loại ra khỏi tiệc cưới. Một người trong ẩn dụ có thể tượng trưng hay đại diện cho nhiều người khác.

Trần Đình Tâm

tamtran1561@yahoo.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *