YÊU CON NGÀI KHÔNG TÍNH

THƠ

YÊU CON NGÀI KHÔNG TÍNH

Kinh Thánh: Ê-sai 53; Rô-ma 8: 32

“Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao?” (Rô-ma 8: 32)

Con tự hỏi vì sao Ngài chịu khổ?

Bị người khinh, che mặt chẳng thèm xem(1)

Bị hiếp đáp, bị chối bỏ, pha dèm

Ngài im lặng, Ngài không hề mở miệng(2)

Vì yêu con, Ngài không hề lên tiếng

Gánh sầu thương, bởi tội lỗi của con(3)

Gian ác con, tim Ngài phải héo hon

Đổ mạng sống vì con cho đến chết(4)

Tình yêu Chúa không thể nào kể hết

Yêu khi ta tội lỗi chẳng đáng chi

Yêu khi ta xấu xa chẳng ra gì

Trên thập tự tình Ngài là tuyệt đỉnh(5)

Con đã hiểu, yêu con Ngài không tính

Chẳng đắn đo, không hối tiếc, chần chừ(6)

Hiến thân mình, ân điển thật đầy dư

Để con được hưởng quyền làm con Chúa(7)

Mùa Chay 2023!

Bình Tú Ngọc

(1): Ý từ Ê-sai 53: 3

(2): Ý từ Ê-sai 53: 7

(3): Ý từ Ê-sai 53: 4

(4): Ý từ Ê-sai 53: 12

(5): Ý từ I Cô-rinh-tô 2: 2

(6): Ý từ Rô-ma 8: 32

(7): Ý từ Giăng 1: 12

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *