Kinh Thánh mp3

Kinh Thánh Bản Dịch Mới
Người đọc: Mục sư Trần Văn Trọng

Phần Cựu ước sẽ được cập nhật thêm vào thời gian tới.

 Kinh Thánh Cựu Ước  Kinh Thánh Tân Ước
 1.  Sáng Thế(Sáng thế ký)  40 Ma thi ơ
 2. Xuất hành (Xuất ê díp tô ký)  41 Mac
 3. Lê-vi (Lê vi ký)  42 Lu ca
 4. Dân Số(Dân số ký)  43 Giăng
 5. Phục Truyền (Phục Truyền luật lê ký  44 Công vụ các sứ đồ
 6. Giô-suê (Giô- Suê)  45 Rô ma
 7. Thẩm phán (Các Quan Xét)
8. Ru-tơ  (Ru-tơ)
 46 1 Cô rinh tô
 9. 1 Sa-mu-ên (I Sa-mu-ên) 47 2 Cô rinh tô
10. 2 Sa-mu-ên (II Sa-mu-ên)  48 Ga la ti
 11. 1. Các-Vua (I Các Vua)  49 Ê phô sô
 12. 2. Các-Vua (II Các Vua)  50 Phi líp
 13.  51 Cô lô se
 52  1 Tê sa lo ni ca
 53  2 Tê sa lo ni ca
 54 1 Ti mô thê
 55 2 Ti mô thê
 56 Tít
 57 Phi lê môn
 Gióp  58 Hê bơ rơ
 Thi thiên  59 Gia cơ
 60  1 Phi e rơ
 61  2 Phi e rơ
 62  1 Giăng
 63  2 Giăng
 64  3 Giăng
 65 Giu đe
 66 Khải huyền

Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước.
Giô-suê 1:8