Tag Archives: Chớ Lo Lắng–Ma-thi-ơ 6:25-34

Chớ Lo Lắng–Ma-thi-ơ 6:25-34

Chớ Lo Lắng Ma-thi-ơ 6:25-34 6:25 Vậy nên ta phán cùng các ngươi rằng: đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống; cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc. Sự sống há chẳng quí trọng hơn đồ ăn sao, thân thể há chẳng quí trọng …

Read More »