Sống Với Thánh Kinh

Những Điều Tồi Tệ Và Tuyệt Vời- Terrible and Beautiful Things(Anh & Việt) ngày 16/10/2018 – Link from ODB

Những Điều Tồi Tệ Và Tuyệt Vời-Terrible and Beautiful Things  (Anh & Việt) ngày 16/10/2018 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt …

Read More »

Verse of the Day—Psalm 19:14

Verse of the Day for Tuesday, October 16, 2018 [ Previous Devotionals ]   May the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing in your sight, O Lord, my Rock and my Redeemer. —Psalm 19:14 Thoughts on Today’s Verse… God does so much for us. He is the …

Read More »

Cầu Nguyện Công Bố Buổi Sáng – Theo Lời Kinh Thánh

Read More »

Ngày Của Chúa –Nê-hê-mi 13:15-22

Ngày Của Chúa Nê-hê-mi 13:15-22   Câu gốc: “Ấy vậy, khi các cửa Giê-ru-sa-lem khởi khuất trong bóng tối trước ngày Sa-bát, tôi bèn truyền người ta đóng cửa lại và dặn biểu chúng nó chỉ mở nó ra sau ngày Sa-bát; lại cắt đặt mấy kẻ trong đầy tớ …

Read More »

Tin Cậy Chúa Trước Hết-Trust Him First (Anh & Việt) ngày 15/10/2018 – LinODBk from

Tin Cậy Chúa Trước Hết- Trust Him First  (Anh & Việt) ngày 15/10/2018 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm …

Read More »

Verse of the Day—2 Samuel 7:22

Verse of the Day for Monday, October 15, 2018 [ Previous Devotionals ]   How great you are, O Sovereign Lord! There is no one like you, and there is no God but you, as we have heard with our own ears. —2 Samuel 7:22 Thoughts on Today’s Verse… “I am Yahweh, who …

Read More »

Sự Khôn Ngoan Đến Từ Đâu?- Gióp 28:20-28

Sự Khôn Ngoan Đến Từ Đâu? Gióp 28:20-28   Câu gốc: “Kính sợ Chúa, ấy là sự khôn ngoan; tránh khỏi điều ác, ấy là sự thông sáng” (Gióp 28:28). Câu hỏi suy ngẫm: Trong câu 20, ông Gióp đặt câu hỏi với mục đích gì? Ông Gióp bày tỏ …

Read More »

Đêm Cầu Nguyện

Read More »

Hãy Hỏi Loài Thú- Ask the Animals(Anh & Việt) ngày 14/10/2018 – Link from ODB

Hãy Hỏi Loài Thú-Ask the Animals  (Anh & Việt) ngày 14/10/2018 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào đây …

Read More »

Verse of the Day—Romans 12:2

Verse of the Day for Sunday, October 14, 2018 [ Previous Devotionals ]   Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God’s will is — his good, pleasing, and perfect …

Read More »