Sống Với Thánh Kinh

Quieting the Critic (Anh & Việt) link from ODB Ngày 14/6/2018 –

(Anh & Việt) link from ODB Ngày 14/6/2018 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào đây https://vietnamese-odb.org/ Tiếng Anh, …

Read More »

Verse of the Day—Philippians 3:20

Verse of the Day for Thursday, June 14, 2018 [ Previous Devotionals ]   Our citizenship is in heaven. And we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ. —Philippians 3:20 Thoughts on Today’s Verse… No matter what your passport says, if you are a Christian, there is no earthly country …

Read More »

Dâng Chúa Điều Tốt Nhất –Nê-hê-mi 10:35-39

  Dâng Chúa Điều Tốt Nhất Nê-hê-mi 10:35-39 Câu gốc: “Chúng tôi cũng định mỗi năm đem vật đầu mùa của đất chúng tôi, và các thứ trái đầu mùa của các cây chúng tôi đến đền của Đức Giê-hô-va” (câu 35). Câu hỏi suy ngẫm: Người Ít-ra-ên quyết định …

Read More »

Humble Love(Anh & Việt) link from ODB Ngày 12/6/2018 –

(Anh & Việt) link from ODB Ngày 12/6/2018 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào đây https://vietnamese-odb.org/ Tiếng Anh, …

Read More »

Verse of the Day—Luke 11:13

Verse of the Day for Wednesday, June 13, 2018 [ Previous Devotionals ]   If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask for him. —Luke 11:13 Thoughts on Today’s …

Read More »

Yêu Là Cho — I Sa-mu-ên 18:1-4

Yêu Là Cho I Sa-mu-ên 18:1-4 Câu gốc: “Giô-na-than khế hiệp cùng Đa-vít, bởi vì yêu mến người như mạng sống mình” (câu 3). Câu hỏi suy ngẫm: Thanh niên Đa-vít và Hoàng tử Giô-na-than gặp nhau trong bối cảnh nào? Hoàng tử Giô-na-than quý mến thanh niên Đa-vít như …

Read More »

Called by Name (Anh & Việt) link from ODB Ngày 12/6/2018 –

(Anh & Việt) link from ODB Ngày 12/6/2018 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào đây https://vietnamese-odb.org/ Tiếng Anh, …

Read More »

Verse of the Day—Psalm 19:1-2

Verse of the Day for Tuesday, June 12, 2018 [ Previous Devotionals ]   The heavens declare the glory of God; the skies proclaim the work of his hands. Day after day they pour forth speech; night after night they display knowledge. —Psalm 19:1-2 Thoughts on Today’s Verse… God’s voice is always speaking. …

Read More »

Yêu Bằng Hành Động–Giăng 12:1-8

Yêu Bằng Hành Động Giăng 12:1-8 Câu gốc: “Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật” (I Giăng 3:18). Câu hỏi suy ngẫm: Mối liên hệ của Chúa với gia đình bà Ma-ri như thế nào? Tình …

Read More »

Advice from My FatherAnh & Việt) link from ODB Ngày 11/6/2018 –

Anh & Việt) link from ODB Ngày 11/6/2018 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào đây https://vietnamese-odb.org/ Tiếng Anh, …

Read More »