Sống Với Thánh Kinh

Sky Garden–(Anh & Việt) ngày 18/8/2018 – Link from ODB

(Anh & Việt) ngày 18/8/2018 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào đây https://vietnamese-odb.org/  Tiếng Anh, xin bấm vào …

Read More »

Verse of the Day—Philippians 1:21

Verse of the Day for Saturday, August 18, 2018 [ Previous Devotionals ]   To me, to live is Christ and to die is gain. —Philippians 1:21 Thoughts on Today’s Verse… The truth is often as simple as it is sweet — if Jesus is our life, then our lives have no end. …

Read More »

Chúa Thánh Linh– Giăng 16:7-11

Chúa Thánh Linh Giăng 16:7-11 Câu gốc: “Khi Ngài đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét” (câu 8). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu nói gì về vai trò của Chúa Thánh Linh đối với thế gian? …

Read More »

Jesus Reached Out–(Anh & Việt) ngày 17/8/2018 – Link from ODB

(Anh & Việt) ngày 17/8/2018 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào đây https://vietnamese-odb.org/  Tiếng Anh, xin bấm vào …

Read More »

Verse of the Day—2 Corinthians 10:17-18

Verse of the Day for Friday, August 17, 2018 [ Previous Devotionals ]   “Let him who boasts boast in the Lord.” For it is not the one who commends himself who is approved, but the one whom the Lord commends. —2 Corinthians 10:17-18 Thoughts on Today’s Verse… We live in a world …

Read More »

Ra Đi Là Ích Lợi –Giăng 16:5-7

Ra Đi Là Ích Lợi Giăng 16:5-7 Câu gốc: “Dù vậy, Ta nói thật cùng các ngươi: Ta đi là ích lợi cho các ngươi; vì nếu Ta không đi, Đấng Yên Ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu; song nếu Ta đi, thì Ta sẽ sai Ngài đến” …

Read More »

Heart Hunger–(Anh & Việt) ngày 16/8/2018 – Link from ODB

(Anh & Việt) ngày 16/8/2018 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào đây https://vietnamese-odb.org/  Tiếng Anh, xin bấm vào …

Read More »

Verse of the Day—2 Corinthians 7:1

Verse of the Day for Thursday, August 16, 2018 [ Previous Devotionals ]   Since we have these promises, dear friends, let us purify ourselves from everything that contaminates body and spirit, perfecting holiness out of reverence for God. —2 Corinthians 7:1 Thoughts on Today’s Verse… In a world so full of distractions …

Read More »

Trọng Tâm Của Lễ Cung Hiến– Nê-hê-mi 12:31-43

Trọng Tâm Của Lễ Cung Hiến Nê-hê-mi 12:31-43 Câu gốc: “Nếu Đức Giê-hô-va không cất nhà, thì những thợ xây cất làm uổng công. Nhược bằng Đức Giê-hô-va không coi giữ thành, thì người canh thức canh luống công” (Thi Thiên 127:1). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao trong lễ …

Read More »

The Lord Speaks–(Anh & Việt) ngày 15/8/2018 – Link from ODB

 (Anh & Việt) ngày 15/8/2018 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào đây https://vietnamese-odb.org/  Tiếng Anh, xin bấm vào …

Read More »