Sống Với Thánh Kinh

Đặt Lòng Trông Cậy Nơi Chúa — Giê-rê-mi 13:20-22

Đặt Lòng Trông Cậy Nơi Chúa Giê-rê-mi 13:20-22 13:20 hãy ngước mắt lên; xem những kẻ đến từ phương bắc. Chớ nào bầy chiên đẹp đẽ đã được ban cho ngươi ở đâu? 13:21 Khi Đức Giê-hô-va lập những người mà ngươi đã dạy làm bạn hữu lên làm đầu …

Read More »

Verse of the Day—Matthew 11:28

Verse of the Day for Wednesday, August 21, 2019 [ Previous Devotionals ]   Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. —Matthew 11:28 Thoughts on Today’s Verse… Where do you go when you are exhausted and in need of rest? No bed, no vacation, …

Read More »

Đóng Đinh Chúa — Giăng 19:17-18

Đóng Đinh Chúa Giăng 19:17-18 19:17 Đức Chúa Jêsus vác thập tự giá mình, đi đến ngoài thành, tại nơi gọi là cái Sọ, tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Gô-gô-tha. 19:18 Ấy đó là chỗ họ đóng đinh Ngài, lại có hai người khác với Ngài, mỗi bên một người, còn …

Read More »

Verse of the Day—Matthew 6:14

Verse of the Day for Tuesday, August 20, 2019 [ Previous Devotionals ]   If you forgive men when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. —Matthew 6:14 Thoughts on Today’s Verse… As Christians, we live in the environment of forgiveness and grace. As we forgive others, the basis …

Read More »

Lòng Dạ Xấu Xa — Giăng 19:4-16

Lòng Dạ Xấu Xa Giăng 19:4-16 19:4 Phi-lát ra một lần nữa, mà nói với chúng rằng: Đây nầy, ta dẫn người ra ngoài, để các ngươi biết rằng ta không tìm thấy người có tội lỗi chi. 19:5 Vậy, Đức Chúa Jêsus đi ra, đầu đội mão triều gai, …

Read More »

Lòng Dạ Xấu Xa — Giăng 19:4-16

Lòng Dạ Xấu Xa Giăng 19:4-16 19:4 Phi-lát ra một lần nữa, mà nói với chúng rằng: Đây nầy, ta dẫn người ra ngoài, để các ngươi biết rằng ta không tìm thấy người có tội lỗi chi. 19:5 Vậy, Đức Chúa Jêsus đi ra, đầu đội mão triều gai, …

Read More »